O Olimpiadzie

Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA jest Fundacja Edukacyjna  EDUELEKTRA. Za organizację Olimpiady odpowiedzialny jest Komitet Główny Olimpiady, w skład którego wchodzą osoby o dużym doświadczeniu w organizacji olimpiad dla młodzieży szkół ponadpodstawowych, w tym Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” oraz Olimpiady Wiedzy Technicznej. Członkami Komitetu Głównego Olimpiady są wysokiej klasy specjaliści - nauczyciele akademiccy, przedstawiciele przemysłu oraz nauczyciele szkół ponadpodstawowych.

Od roku szkolnego 2022/2023, zgodnie nowymi założeniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, olimpiady tematyczne będą organizowane w zakresie 22 dziedzin, wpisujących się w 32 branże, którym przypisane są wszystkie zawody szkolnictwa branżowego. Olimpiada Wiedzy o Elektrotechnice i Energetyce EDU-ELEKTRA obejmuje dziedzinę: elektryka i energetyka, do której należą zawody:

  • elektromechanik,
  • elektryk,
  • techniki elektryk,
  • technik energetyk,
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
  • technik chłodnictwa i klimatyzacji,
  • technik urządzeń dźwigowych.

Finaliści i laureaci Olimpiady zwalniani są z części pisemnej egzaminu zawodowego oraz uzyskują prawo przyjęcia na studia na wybrane uczelnie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego. Zasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad określają Senaty uczelni.